Podmínky použití loga a obsahu webových stránek TĚHULE

Veškerá práva k webovým stránkám a logu TĚHULE jsou vyhrazena a chráněna autorskými právy. Dne 30.07.2014 bylo logo TĚHULE zapsáno dle zákona č. 441/2003 Sb. jako ochranná známka do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.

Použití loga a obsahu webových stránek TĚHULE je možné pouze na základě předchozího písemného svolení. Zdůvodněné žádosti o použití loga přijímá majitel.

 

Zodpovídá: Ing. Miroslava Miškovič

Vytvořeno / změněno: 1.1.2017 / 1.3.2017

Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek TEHULE.COM

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na doménách a subdoménách: tehule.com (dále jen „Internetové Stránky“) provozovaných Ing. Miroslavou Miškovič, IČ 05565111, se sídlem Nad Závěrkou 771/12, 169 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“). Uživatel těchto Internetových Stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy. Data, která jsou obsahem Internetových Stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem Internetových Stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva. Provozovatel stránek neodpovídá Uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem Internetových Stránek nebo na základě výpadku jejich provozu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Internetové Stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

II. Účast na diskusích

 1. V případě, že Provozovatel Internetových Stránek umožní vedení diskuse Uživatelů v rámci Internetových Stránek, berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Internetových Stránkách bez časového omezení.
 2. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování nebo propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu). Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu, pokud se nejedná o reklamu partnerů Internetových Stránek.
 4. Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména vyvine úsilí bezodkladně vymazat takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

III. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené se zpřístupněním obsahu a poskytováním jiné služby na Internetových Stránkách

 1. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových Stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Internetové Stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové Stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 2. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových Stránek a narušovat provoz Internetových Stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové Stránky.
 3. Je-li Uživatelem zveřejněný a na Server dodaný obsah či jeho součást autorským dílem, dává Uživatel Provozovateli souhlas s šířením tohoto obsahu či jeho součásti prostřednictvím sítě Internet.
 4. Uživatel se zavazuje umísťovat na Server pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany Uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob

IV. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových Stránkách mají zpravila charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových Stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových Stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových Stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových Stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
 3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových Stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové Stránky obsah v souladu s čl. III, odst. 1 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových Stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na Internetových Stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových Stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

V. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn toto Smluvní ujednání měnit, tyto změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, a to i bez předchozího upozornění.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových Stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje Internetové Stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým Stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 4. V případě, že Internetové Stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
 5. Toto smluvní ujednání se řídí a vykládá v souladu s právním řádem České republiky. Řídicím jazykem tohoto smluvního ujednání je český jazyk. Jakýkoliv překlad byl poskytnut pouze pro pohodlí Uživatelů.

TĚHULE.com; Ing. Miroslava Miškovič

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017.